Pivašiūnai. Į pirmą puslapį
Pamaldų tvarka Pivašiūnų bažnyčioje
Žolinės atlaidų 2014 m. programa
Kviečiame į fotogalerijas
   Albumo PIVAŠIŪNAI viršelis
Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Pivašiūnų parapija

Iki įsteigiant Kaišiadorių vyskupiją (1926 m.), Pivašiūnų parapija priklausė Vilniaus vyskupijai. 1522 m. Vilniaus vyskupijos bažnyčių registracijoje Pivašiūnų vardas neminimas – bažnyčios ar koplyčios tuomet čia dar nebūta. 1744 m. ji jau minima ir priskiriama Trakų dekanatui. Nuo 1849 m. Pivašiūnai buvo priskirti Merkinės dekanatui. Kaišiadorių vyskupo Juozapo Kuktos laikais Pivašiūnai atiteko naujai įsteigtam Alytaus dekanatui. Šiuo metu Pivašiūnų parapijai priklauso 60 kaimų bei kaimelių.

Nuo 1994-ųjų balandžio mėn. Pivašiūnų parapijai vadovauja klebonas monsinjoras Vincas Baublys, kuris yra ir Alytaus dekanato dekanas.

Didysis šeštadienis. Iš parapijos archyvųProcesija. Iš parapijos archyvų

Parapijoje veikia du chorai: suaugusiųjų ir jaunimo. Choristai gieda ne tik liturgijos metu. Jie giesme bei malda palydi mirusius parapijiečius, aktyviai dalyvauja įvairiose pamaldumo praktikose: gieda rožinį, Kryžiaus kelią, Graudžius verksmus. Jaunimo chorelio nariai nuodugniau susipažįsta su liturgija. Dievo Motinos mylėtojai susibūrę į Gyvojo rožinio būrelį.

Iš parapijos archyvųKrikštas. Iš parapijos archyvų

Nuo 1989 m. parapijoje aktyviai veikia Caritas. Organizacijos veikloje dalyvauja 19 savanorių, veikia 7 paramos vargstantiems centrai. Caritas veikla nesiriboja socialine pagalba, Caritas savanoriai talkina parapijai rengiantis atlaidams, telkia žmones į maldos sambūrius, įtraukia į kultūrinius projektus.

Parapijoje daugiau kaip dešimtmetį veikia Globos namai. Juose šiuo metu gyvena 20 įvairaus amžiaus ligotų, vienišų žmonių iš Pivašiūnų ir kitų parapijų. Globotiniams padedama ne tik materialiai, rūpinamasi ir jų dvasiniu gyvenimu.

Globos namuose. Iš parapijos archyvųVainikų pynimas. Iš parapijos archyvų

Parapijoje gyvuoja sena graži pamaldumo Marijai tradicija, suburianti draugėn daug parapijos moterų. Prieš Žolinės atlaidus į Janaukos kaimą sueina vainikų pynėjos. Jos iš parapijiečių darželiuose išaugintų rūtų nupina net 50 metrų ilgio vainiką, per Dangun Ėmimo iškilmes puošiantį garsųjį paveikslą. Bažnyčiai papuošti prieš atlaidus pinamami tujų vainikai, o šventorius puošiamas ąžuolo lapų vainikais. Kai kurios parapijietės vainikus Dievo Motinai pina jau daugiau kaip trisdešimt metų.

Apie dešimt metų parapijoje veikia jaunimo grupė „Marijos vaikai“. Jos nariai aktyviai dalyvauja tiek parapijos, tiek Kaišiadorių vyskupijos jaunimo centro organizuojamuose renginiuose.

Gėlių barstytojos.  Klaudijaus Driskiaus fotografija Parapijos vaikų užsiėmimas. Iš parapijos archyvų

Pivašiūnų parapijai priklausančioje Eičiūnų gyvenvietėje veikia koplyčia, prie kurios buriasi veikli ir iniciatyvi bendruomenė. Jos nariai dalyvauja Kolpingo draugijos, Kaišiadorių vyskupijoje veikiančios katalikes moteris vienijančios „Vilties tilto“ organizacijos veikloje, darbuojasi projekte „Jaukūs namai“.

aukštyn