Pivašiūnai. Į pirmą puslapį
Pamaldų tvarka Pivašiūnų bažnyčioje
Žolinės atlaidų 2014 m. programa
Kviečiame į fotogalerijas
   Albumo PIVAŠIŪNAI viršelis
Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Kas yra atlaidai?

Atlaidų dienomis Pivašiūnų bažnyčioje tikintieji, įvykdę būtinas sąlygas, pamaldžiai dalyvaudami pamaldose, gauna visuotinius atlaidus.

Atlaidai yra laikinosios bausmės už nuodėmes, kurių kaltė jau panaikinta, atleidimas Dievo akivaizdoje. Šį atleidimą tikintysis gauna tam tikromis sąlygomis sau arba mirusiesiems, tarpininkaujant Bažnyčiai, kuri kaip atpirkimo teikėja dalija Kristaus ir šventųjų nuopelnų lobį (plg. Katalikų Bažnyčios katekizmo santrauka, 312).

Atlaidams gauti lankant Pivašiūnų šventovę reikia (plg. Paenitentiaria apostolica, Prot, Nr. 67/07/I):

  • būti malonės būvio arba atlikti išpažintį,
  • dalyvaujant šv. Mišiose priimti šv. Komuniją,
  • pasimelsti Šventojo Tėvo intencija,
  • sužadinti pasiryžimą vengti kiekvienos, net lengvos nuodėmės.