Pivašiūnai. Į pirmą puslapį
Pamaldų tvarka Pivašiūnų bažnyčioje
Žolinės atlaidų 2014 m. programa
Kviečiame į fotogalerijas
   Albumo PIVAŠIŪNAI viršelis
Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Parapija

Caritas

Direktorius – parapijos klebonas mons. Vincas BAUBLYS
Reikalų vedėja – Veronika GRICEVIČIENĖ

Susirinkimų vieta – Pivašiūnų parapijos globos namai

Pagrindinė parapijos Caritas veikla – socialinė. Ja siekiam mažinti skurdą, padėti vargstantiems, vienišiems žmonėms, daugiavaikėms šeimoms, ligoniams, šeimoms, nukentėjusioms nuo stichinių nelaimių. Caritas aktyviai dalyvauja parapijos veikloje, Pivašiūnų parapijos globos namų socialinėje veikloje, bendradarbiauja su Pivašiūnų vidurine mokykla, Mikalavo ir Junčionių kaimo bibliotekomis, seniūnija bei kitomis įstaigomis vykdant bendrus projektus, organizuojant šventes ir renginius.

* * *

Pivašiūnų parapijos Caritas organizacija įkurta 1989 m. Jai vadovavo tuometinis klebonas mons. Vytautas Kazys Sudavičius, reikalų vedėja buvo Marytė Adžgauskienė. Dabartiniai vadovai darbuojasi nuo 1994 m.

Organizacijos veikla grįsta savarankiško darbo principais. Joje dirba 19 Caritas savanorių, veikia 7 paramos vargstantiems centrai. Juose dirba atsakingi Caritas savanoriai, nuolat teikiantys besikreipiantiems žmonėms pagalbą.

Savanoriai lanko namuose vienišus senelis, invalidus, daugiavaikes šeimas, ligonius. Prieš šv. Kalėdas ir šv. Velykas daugiavaikes šeimas, invalidus, vienišus senelius aplanko parapijos klebonas ir Caritas reikalų vedėja, jiems atvežama maisto produktų.

Jau 10 metų parapijoje gruodžio mėnesį organizuojama paramos vargstantiems akcija „Gerumas mus vienija“.Caritas centruose renkamos aukos: maistas, drabužiai, avalynė, pinigai. Surinktos aukos atvežamos į pagrindinius centrus – Pivašiūnus ir Eičiūnus, čia prieš šventes aukos išdalijamos žmonėms. Be to, pirmąjį gruodžio mėnesio sekmadienį piniginės aukos renkamos bažnyčioje; iš surinktų aukų perkami maisto produktai, kurie švenčių proga išdalijami daugiavaikėms šeimoms, invalidams ir kitiems stokojantiems žmonėms.

Jau treti metai Pivašiūnų Caritas aktyviai dalyvauja Europos Sąjungos inicijuotame projekte „Maisto iš intervencinių atsargų tiekimas labiausiai nepasiturintiems asmenims“. Gauti produktai pagal seniūnijos sudarytus sąrašus išdalijami nepasiturinčioms šeimoms.

Gražiai ir prasmingai parapijoje organizuojama ligonių diena. Prieš šią dieną karitiečiai savanoriai aplanko ligonius namuose, išsiaiškina, kurie nori priimti Ligonių sakramentą. Norintys ir galintys atvykti parapijos transportu atvežami į bažnyčią, nepajėgiems atvykti pagal savanorių sudarytą sąrašą ir suderintą laiką klebonas Ligonių sakramentą suteikia namuose.

Nuolat rūpinamasi parapijos Globos namų veikla: tikslinami norinčių gyventi asmenų sąrašai, gyventojams padedama persikelti į Globos namus, tvarkomi priėmimo dokumentai, mirties atveju padedama organizuoti šermenis ir laidotuves. Suteikta pagalba įrengiant ir atidarant Globos namus.

Iš parapijos archyvų Iš parapijos archyvų

Atlaidų ir švenčių metu padedama puošti ir tvarkyti bažnyčią, aktyviai dalyvaujama organizuojant Žolinių atlaidų aštuondienį, kiekvienais metais organizuojama Kaišiadorių vyskupijos Caritas diena.

Caritas savanorių iniciatyva organizuojamos gegužinės pamaldos kaimuose.

Parapijos Caritas 6 savanoriai yra pedagogai ir 3 savanoriai – bibliotekos darbuotojai, tad organizuojamas darbas su vaikais ir jaunimu mokykloje ir bibliotekose. Savanorių vadovaujami mokiniai lanko vienišus senelis ir invalidus, padeda jiems susitvarkyti butą, prineša vandens, malkų, parneša vaistų, maisto produktų.

Visi savanoriai geranoriški, dirba nuoširdžiai, neabejingi svetimam skausmui ir vargui ir visuomet pasiruošę padėti pagalbos prašančiam.
 

aukštyn