Pivašiūnai. Į pirmą puslapį
Pamaldų tvarka Pivašiūnų bažnyčioje
Žolinės atlaidų 2014 m. programa
Kviečiame į fotogalerijas
   Albumo PIVAŠIŪNAI viršelis
Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Parapija

Chorai

Chorų vadovas – Algirdas GLOVICKIS, mob. tel. 614 79 150.

Suaugusiųjų choras

Pivašiūnų bažnyčios choras įkurtas ilgamečio vargonininko Tado Stelionio apie 1959–1967 metus, padedant klebonui Juozapui Andrikoniui. Chore giedodavo apie 30 choristų. Šiuo metu šv. Mišiose gieda 16 choristų.

Sekmadieniais choras gieda sumos šv. Mišiose, švenčių bei iškilmių Mišiose ir atlaiduose, stengiasi išlaikyti kaimo parapijos giedojimo tradicijas.

Kas sekmadienį choras prieš sumos šv. Mišias gieda Marijos valandas. Gavėnios metu eina Kryžiaus kelius, o po Mišių gieda Graudžius verksmus, gieda gegužinėse ir birželinėse pamaldose. Choro moterys gieda laidotuvėse, Mišiose už mirusiuosius, taip pat gieda rožančių už mirusiuosius ir šermenines giesmes. Pagal galimybes vyksta giedoti į kitas Lietuvos bažnyčias.

Jaunimo chorelis

Jaunųjų parapijos giesmininkų repeticija. Klaudijaus Driskiaus fotografija

Pivašiūnų bažnyčios jaunimo chorelis įkurtas 1994 m. vadovo Algirdo Glovickio ir klebono mons. Vinco Baublio pastangomis. Chorelyje dalyvauja 8 vaikai, o į misiją įtraukta dar apie 10 vaikų. Siekiama ugdyti, lavinti jaunimą, mokyti atsakingo požiūrio į giedojimą. Jaunimas skatinamas skleisti tikėjimo tiesas ir aktyviai dalyvauti Kaišiadorių jaunimo centro veikloje bei įvairiuose susibūrimuose. Stengiamasi pagal galimybes siekti kuo geresnio giedojimo lygio.

Jaunimas kiekvieno mėnesio trečiąjį sekmadienį aktyviai dalyvauja jaunimo Mišiose: gieda giesmes, psalmes, skaito skaitinius, neša aukas. Pavasarį rengia Kaišiadorių vyskupijos Atvelykio šventę ir aktyviai dalyvauja KJC organizuojamose šventėse. Gegužės ir birželio mėnesiais jaunimo chorelis aktyviai įsitraukia į Gegužines bei Birželines pamaldas, drauge su kitais gieda Marijos ir Jėzaus Širdies litanijas bei kitas giesmes.

aukštyn