Pivašiūnai. Į pirmą puslapį
Pamaldų tvarka Pivašiūnų bažnyčioje
Žolinės atlaidų 2014 m. programa
Kviečiame į fotogalerijas
   Albumo PIVAŠIŪNAI viršelis
Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Parapija

Eičiūnų bendruomenė

Šv. Mišios Eičiūnų koplyčioje sekmadieniais – 15 val.

Kiekvieno mėnesio antrą sekmadienį – vaikų ir jaunimo šv. Mišios.

* * *

Eičiūnų koplyčia įkurta 1996 m., žemės ūkio bendrovės „Viltis“ pajininkams nutarus išpirkti administracijos ir kultūros namų pastatą, koplyčios steigimui. 115 Eičiūnų gyventojų – ŽŪB „Viltis“ pajininkų paaukojo 72000 Lt pajais.

Eičiūnų koplyčia, įkurta buvusiuose kultūros namuose. Iš parapijos archyvų Eičiūnų koplyčia, įkurta buvusiuose kultūros namuose. Iš parapijos archyvų

Tais pačiais metais bendruomenės narių iniciatyvos ir aukų dėka prie koplyčios pastatytas didelis ąžuolinis kryžius, kaip atsiribojimo nuo praeities ir ateities vilčių simbolis. Kryžių sukūrė Algirdas Judickas, ąžuolą paaukojo Povilas ir Kęstas Žeimiai.

Meistras J. Ališauskas pagamino altorių, koplyčią papuošė dailininkės L. Belvertaitės Švč. Mergelės Marijos su kūdikėliu paveikslas, kurį padovanojo dailininkės seserys.

Eičiūnų koplyčioje. Iš parapijos archyvų Eičiūnų koplyčioje koncertas po šv.Mišių. Parapijos archyvų. Iš parapijos archyvų

Pirmoji organizacija, pradėjusi veikti Eičiūnų koplyčioje – Pivašiūnų parapijos Caritas padalinys. Vadovės – O. Vaitkevičienė ir O. Sarpalienė. Karitiečiai organizuoja kalėdines, velykines labdaros akcijas, padeda vargingesnių šeimų vaikams pasiruošti rugsėjo pirmajai, renka aukas nelaimės ištiktiesiems.

1997 m. koplyčios presbiterijos grindys padengtos ąžuolo parketu, nesėkmingai bandytas suremontuoti buvęs plokščias pastato stogas.

1998 m. atlikta pastato stogo rekonstrukcija. Virš koplyčios iškilo aukštas šiuolaikine skardos danga dengtas šlaitinis stogas. Eičiūnų koplyčia tapo iškiliausiu kaimo pastatu, pretenduojančiu tapti kaimo simboliu. Rekonstruoti stogą padėjo daugybės aukotojų aukos ir talkininkų triūsas.

1998 m. mokytojos Danutės Vervečkienės iniciatyva įkurta Eičiūnų skautų organizacija. Skautai mokosi ištikimybės Dievui, Tėvynei ir artimui, atlikti kasdienius gerus darbelius. Jiems ypač patinka vasaros stovyklos gražiausiose krašto vietose, kelionės, ugdančios ištvermę ir draugiškumą. Šiuo metu Eičiūnuose yra 2 suaugę skautai ir 15 jaunųjų skautų.

Eičiūnų koplyčioje koncertas po šv.Mišių. Parapijos archyvų. Iš parapijos archyvų

Eičiūnų skautai. Parapijos archyvų. Iš parapijos archyvų

Tais pačiais metais susibūrė Gyvojo Rožinio draugija, kuriai nuo pradžių vadovavo P. Daugirdienė, šiuo metu 20 moterų grupelę kasdienės maldos keliu veda Bronė Jakubėlienė.

Eičiūnų bendruomenėje yra puikių vainikų pynėjų, kurių nupinti rūtų, ąžuolo lapų vainikai papuošia Pivašiūnų šventovę didžiųjų švenčių progomis. Tai Jadvyga Anušauskienė, Nijolė Anušauskienė, Onutė Vaitkevičienė, Ona Milaševičienė ir kitos.

1999 m. pakeisti koplyčios langai. Naujo dizaino mediniai langai (architektė I. Andriulionytė) darniai įkomponuoti į pastato vidaus ir išorės visumą.

2000 m. pradžioje atlikti koplyčios vidaus apdailos darbai, buvusios kino aparatinės vietoje įrengta choro patalpa, kurią ypač pamėgo darnus D. Jusienės vadovaujamas suaugusiųjų choras. Tuometinis Apskrities viršininkas Ignas Ališkevičius paaukojo pinigų elektriniams vargonėliams.

Skulptorius A. Judickas rado rėmėją, p. Algį Baranauską, kilusį iš šių kraštų, ir iš parapijiečių suaukoto ąžuolo išdrožė kryžiaus kelio stotis, traukiančias kiekvieno svečio akį, keliančias bendruomenės tikinčiųjų dvasią.

* * *

2000 -ųjų kovo 4 d., Šv. Kazimiero, jaunimo globėjo, dieną, įvyko pirmosios jaunimo šv. Mišios, kuriose giedojo Eičiūnų ir aplinkinių kaimų vaikų ir jaunimo choras, vadovaujamas A. Anušauskienės. Šis choras dalyvauja bažnytinių vaikų chorų šventėse Kretingoje, Jiezne, Šiluvoje ir kt. Vaizdo įrašų iš šių Mišių galima pamatyti www.kaimotv.lt

* * *

2000 m. rudenį eičiūniškės, klebono kun. V. Baublio paragintos, įsitraukė į Kaišiadorių vyskupijoje veikiančią „Vilties tilto“ organizaciją. Tai katalikių moterų organizacija, telkianti mergaites ir moteris, dirbančias socialinį ir pastoracinį darbą. Šiuo metu „Vilties tilto“ organizacijos veikloje aktyviai dalyvauja 3 Eičiūnų moterys.

Ankstesniais metais „Vilties tilto“ moterų ir mergaičių grupėms vadovavo savanorės S. Ankštutienė, A. Anušauskienė, D. Jusienė ir V. Vervečkaitė, kartais pasitelkdamos ir kitas bendruomenės nares. Vykdavo kassavaitiniai užsiėmimai, lavinantys kūrybiškumą, bendruomeniškumą, būdavo organizuojami masiniai renginiai: Kalėdų eglutės, rankdarbių parodos, valstybinių švenčių minėjimai, jaunimo gitaros ir poezijos vakarai, talkos koplyčios vidaus ir aplinkos tvarkymui.

Eičiūnų koplyčia, įkurta buvusiuose kultūros namuose. Iš parapijos archyvų Eičiūnų koplyčia, įkurta buvusiuose kultūros namuose. Iš parapijos archyvų

2000–2007 m. „Vilties tilto“ vadovės dalyvavo seminaruose Berlyne, Birštone, Palangoje, Kaišiadoryse, Magdeburge ir kitur. Mergaičių grupės narės dalyvavo vasaros stovyklose.

Per „Vilties tilto“ organizaciją susidraugavus su Vokietijos moterimis katalikėmis, nuspręsta 2001 m. pavasarį organizuoti vokiečių kalbos kursus suaugusiems ir jaunimui.

Šiuo metu „Vilties tilto“ organizacija vykdo tarptautinį 4 šalių suaugusiųjų švietimo programos „Grundtvig“ finansuojamą projektą RECOORD. Projekto vadovė – A. Anušauskienė.

Plačiau apie „Vilties tilto“ veiklą – www.viltiestiltas.lt

Eičiūnuose šiuo metu veikia moterų savipagalbos grupė, vadovaujama Irenos Linkevičienės, kuri aktyviai dalyvauja projekte „Jaukūs namai“.

* * *

Kultūros darbuotojos Dalios Jusienės dėka įdomiais saviveiklininkų koncertais koplyčioje paminimos Lietuvos nepriklausomybės, Motinos, Tėvo dienos, vyksta Joninių, Derliaus ir Kaimo šventės. 2006 m. įkurti du folkloro kolektyvai: jaunimo – „Vieversa“ ir suaugusiųjų – „Žolynai“.

2001 m. Kaišiadorių vyskupui Juozapui Matulaičiui ir Pivašiūnų parapijos klebonui Vincui Baubliui paskatinus, įkurta Eičiūnų Kolpingo šeima, kurią sudaro 7 parapijos šeimos. Šių šeimų nariai, jaunimas mokėsi užsienio kalbų stovyklose Ignalinoje ir Troškūnuose, dalyvavo įvairiuose seminaruose ir šventėse, kūrė ir vykdė įvairius projektus.

aukštyn