Pivašiūnai. Į pirmą puslapį
Pamaldų tvarka Pivašiūnų bažnyčioje
Žolinės atlaidų 2014 m. programa
Kviečiame į fotogalerijas
   Albumo PIVAŠIŪNAI viršelis
Jono Pauliaus II piligrimų kelias

Parapija

Globos namai

Naujieji parapijos globos namai. Iš parapijos archyvų

Vadovas – parapijos klebonas mons. Vincas BAUBLYS

Adresas:
Pivašiūnų k. Pivašiūnų sen. Alytaus r.
Tel. (315) 29386
El. p. pivasiunuglobosnamai@erdves.lt

Globos namai yra pagal krikščioniškos artimo meilės principą veikianti socialinė globos įstaiga, skirta gyventi Pivašiūnų parapijos vienišiems seneliams, invalidams, kuriems būtina materialinė pagalba, priežiūra. Svarbiausias globos namų uždavinys – suteikti globotiniams tinkamas gyvenimo sąlygas, užtikrinti buitinį aptarnavimą bei dvasinę pagalbą.

Šiuo metu globos namuose gyvena 20 įvairaus amžiaus ligotų, vienišų žmonių iš Pivašiūnų ir kitų parapijų.

 * * *

1994 m. į Pivašiūnų parapiją atvykus dirbti naujajam klebonui Vincui Baubliui, Pivašiūnuose nutarta įsteigti parapijos globos namus. Pasirinktas kun. Jono Kaušylos parapijai paliktas pastatas, kurį jis atgavo, valdžiai grąžinus sovietų nacionalizuotą turtą.

Iš parapijos archyvųKlebono Vinco Baublio pastangomis šis pastatas iš pagrindų suremontuotas. 1996 m. rugpjūčio mėnesį jame atidaryti parapijos Globos namai. Juose apsigyveno pirmosios globotinės: Ona Vėsienė, jos šešiametė anūkė Linutė Mačiulytė, Antosė Kamandulienė, Ieva Kapočiūtė ir kiti globotiniai. Pirmosios globotinių patarnautojos, kurios dovanai rūpinosi globotiniais – Švč. M. Marijos Nuliūdusiųjų Paguodos seserys vienuolės.

Globos namuose apsigyveno 8 globotiniai. Tačiau esamų vietų neužteko, norinčių šiuose namuose gyventi buvo daug daugiau, be to, namas buvo nepritaikytas senyvo amžiaus žmonėms. Todėl Alytaus rajono savivaldybė šalia Globos namų esantį pastatą padovanojo Pivašiūnų parapijai naujiems globos namams įrengti. Pastatas buvo labai apleistas, jį reikėjo iš pagrindų remontuoti.

Klebono V. Baublio iniciatyva buvo pradėtas gautojo pastato kapitalinis remontas. Senelių globos namus parėmė: Maltos ordino pagalbos taryba, Nyderlandų fondas, Vokietijos Oldenburgo Šv. Petro parapija, Danijos Karalystės ambasada, Vokiečių katalikų fondas „Renovabis“, AB „Alkesta“, UAB „Parama“, parapijietis Vaitiekus Grinkevičius, Angelė Kaškonaitė, Vokietijos Magdeburgo vyskupijos „Caritas“, AB „DAISOTRA“, Generalinė miškų urėdija, Alytaus elektros tinklai, UAB „Iris“, UAB „Lankava“, UAB „AlbaRima“, JAV lietuviai Danutė ir Antanas Minikauskai, Petras Molis, Edmundas Paliliūnas, Juozas Brontas.

Iš parapijos archyvų Iš parapijos archyvų

2002 m. globotiniai iš senųjų globos namų perkelti į naujuosius. 

Dėkojame aukojantiems Globos namų gyventojų išlaikymui. Paramą ir aukas galite pervesti į parapijos sąskaitą. Rekvizitus rasite Kontaktuose.

aukštyn